एईए बिशे! पंगवाड़ी भाषाई वेबसाईट अन्तर तुं पूरे मन जुए स्वागत असा। पंगवाड़ी भाषाई अन्तर यीशु मसीहे बारे पता लांण जे, तेस पुठ विश्वास अन्तर बढ़ुण जे, इठि तुसी सुआ चीजी मेती, जीं कि पंगवाड़ी बाइबल, पंगवाड़ी बाइबल कथेई, पंगवाड़ी घीते, कितेबी, ऐप्स त होरे संसाधन।

पंगवाड़ी भाषा अन्तर यीशु मसीहे फिल्म हेरण जे इठ चिकिण दिए।


पंगवाड़ी भाषा अन्तर बाइबले कथेई शुणुण जे इठि चिकिण दिए

मसीही विश्वास बारे होरे होरे लेख पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए


पंगवाड़ी बाइबल अपु मोबाइल पुठ डाउनलोड़ करण जे इठि चिकिण दिए

पंगवाड़ी मसीह कार्टून ऐप डाउनलोड़ करण जे इठि चिकिण दिए

 


पांगी घाटीए अब्बल अब्बल फियुड़ हेरण जे इठि चिकिण दिए

फुलियाटड़े धज

पांगी घाटी यक झलक हेरण जे इठि चिकिण दिए

होरे वेबसाईट, जेठि पंगवाड़ी भाषा अन्तर यीशु मसीहे बारे होरे होरे चीज मेती।

http://globalrecordings.net/en/program/A64515

Share